Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika

4.9.2019 - 5.10.2019

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon asuinalueiden väliin Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria.

Tavoitteena on asemakaavoittaa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja tarkastella katu- ja korttelialueiden rajauksia. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten, että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan eritasoliittymälle.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.9.-4.10.2019 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

4.9.2019

Elinvoimavaliokunta